Otevření kostela

Za rok a půl od položení základního kamene byl Kostel míru 3. pro­since 1905 vysvěcen. Obřady zahájilo slavnostní rozloučení ve starokatolickém kostele, kde farář Zwahr vyjádřil dík sesterské náboženské ob­ci, že přijala evangelickou obec, když byla bez přístřeší, a poskytovala jí téměř po třicet let útočiště. Potom se slavnostní průvod vydal pomníku císaře Josefa, kde byl polo­žen věnec s následujícím věnováním: „Císaři Josefa II. z vděčnosti za tole­ranční patent – evangelická nábožen­ská obec 1781-1905″ (I z těchto důvodů byl pomník nedlouho po vzniku samostatného Československa v roce 1919 odstraněn). Dále delegace položila věnec k po­mníku císaře Františka Josefa I. Jeho stuha nesla nápis: „Jeho Veličenstvu Františku Josefovi I. z vděčnosti za náboženskou svobodu a rovnoprávnost – evangelická obec 1861 – 1905″. Po přijetí slavnostních hostí průvod pokračoval ke kostelu. Před chrá­mem Páně předal architekt Waldemar Kandler z Drážďan, který vypracoval projekt, klíč kurátorovi Redekerovi. Ku­rátor odevzdal klíč superintendentovi Gummimu, ten vyzvedl v krátkém proslovu význam a závažnost okamžiku svěcení. Pak už farář Zwahr otevřel dveře chrámové dveře nového Božího stánku před jehož oltářem zaujalo místo více než dvacet evangelických duchovních. Bohoslužebné obřady vedl farář Seidel z Naundorfu v Sasku, byl to jeden z prv­ních duchovních zdejší evangelické obce. Sváteční kázání měl farář Zwar, který také vedl závě­rečný obřad. Navečer se v sále „Austria“ konal rodinný večer, který vynesl fondu na stav­bu kostela přes 3 000 korun.

K 1. lednu 1906 byly obce varnsdorfského okresní­ho hejtmanství vyňaty z rumburského okrsku a připojeny k varnsdorfské far­nosti.

27. května 1906 byly vysvěceny nové varhany a varhaník Hans Menzel ze Žita­vy je ihned na místě předvedl; mají 21 rejstříků a 1300 jednotlivých píšťal.

V témže roce byl farář Zwahr po­volán do Kurtschofu v kraji Frankfurt nad Odrou a 17. července měl ve Varnsdorfu své poslední kázání na rozloučenou. Jeho nástupcem se stal od 7. září 1910 Friedrich Pfeifer, dosa­vadní vikář v Mürzzuschlagu.

K 1. lednu 1910 byly obce varnsdorfského okresního hejtmanství vyňaty z rumburského okrsku a připojeny k varnsdorfské farnosti.