Osud po druhé světové válce

Možná právě proto na základě zákona zanikla německá evangelická církev ke dni 4. 5. 1945 a její „nepřátelský“ majetek byl na základě Benešových dekretů zkonfiskován – v obci Varnsdorf konkrétně kostel včetně k němu příslušejících nemovitostí

V lednu roku 1951 byl kostel v rámci Dohody o vypořádání vzájemných nároků převeden do vlastnictví Československé církve.

V dubnu roku 1958 bylo kostel přídělovou listinou předán do vlastnictví (spíše užívání) Ústřední radě Církve Československé.

V únoru roku 1960 byla po odchodu faráře Spůry farní budova převedena na MNV Varnsdorf, město ji po revoluci prodalo.

Už v roce 1974 se jednalo o památku III. kategorie ve velmi žalostném stavu (viz zápis), v témže roce byl připraven záměr a projekt rekonstrukce kostela na galerii výtvarného umění a koncertní síň.

V roce 1978 je kostel zcela zchátralý a v dezolátním stavu (viz zápis), nejsou peníze ani na projektovou dokumentaci z roku 1974 a je navrženo jej zakonzervovat a po roce 1980 jej upravit a využívat jako kolumbárium pro uložení uren.

V roce 1986 je ustanovena pracovní skupina na přestavbu kostela na Klub mládeže, začne se opravou střechy a zadáním projektové dokumentace (je zpracována v archivu stav. Úřadu)

V roce 1988 je evangelický kostel ve Fučíkově ulici ve Varnsdorfu zapsán jako kulturní památka do státního seznamu, je konstatována nezbytnost „GO“

V roce 1993 město Varnsdorf zajistilo a zaplatilo nezbytné finančně nákladné opravy.

V roce 1994 začíná první pátrání po vlastníku kostela, té době není v ČR registrována církev s tímto názvem.

V roce 1995 se kostel na základě znaleckého posudku snaží získat firma Polymur. Zpracovaný záměr počítá s výstavními plochami firmy, výstavními a školícími akcemi apod. Při rekonstrukci sídla firmy Polymur jsou připraveny sítě i pro rekonstrukci kostela. Tento záměr v listopadu 1996 schvaluje Ústřední rada církve československé husitské, souhlasí s nabízenou cenou a rozhoduje o prodeji kostela firmě Polymur. V únoru roku 1997 je smlouva podepsána, katastrální úřad však z dokumentace zjišťuje, že církev nedoložila doklad o vlastnictví (pouze užívání) a tak odmítá zápis provést.